Omfattning

Tv4.se, tv4.play.se, köket.se och fotbollskanalen.se (”Tjänsterna”) ägs och tillhandahålls av TV4 AB (org nr 556242-7152), (”TV4”). Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna. För TV4 Play gäller, utöver dessa Användarvillkor, även särskilda villkor som du godkänner i samband med att du registrerar ett konto eller köper ett Premium Abonnemang. Vid konflikt mellan sådana särskilda villkor och dessa användarvillkor ska de särskilda villkoren äga företräde. 

TV4 har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Sådan ändring kommuniceras endast genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras här samt på respektive Tjänst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av Användarvillkoren.

Användarvillkoren gäller oavsett hur du tar del av Tjänsterna och inkluderar därmed även användning som sker via appar (Ios och Android).

Upphovsrättsligt skyddat material

Tjänsterna innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera hela eller delar av Tjänsterna till allmänheten eller på annat sätt använda Tjänsterna för kommersiellt bruk. Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering.

TV4.s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

Kopiering för privat bruk får ske enligt vissa förutsättningar i enlighet med tillämplig lag. Du får endast använda Tjänsterna för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. För det fall Tjänst kräver inloggning har du inte rätt att låta annan utnyttja sådana inloggningsuppgifter och det är din skyldighet att säkerställa att inloggningsuppgifterna skyddas från otillbörligt användning.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsterna/Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr och/eller kontokort från fortsatt användning av Tjänsten/Tjänsterna.

Användargenererat innehåll

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsterna vilket innebär att merparten av innehåll som återfinns i Tjänsterna omfattas av detta ansvar. En del av det innehåll som finns på Tjänsterna kommer dock från våra användare, så kallat användargenererat innehåll – t.ex. kommentarer och bilder som användare själva lagt upp/publicerat. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är skyldiga att i efterhand granska och ta bort sådant användargenererat innehåll som är i strid med lag, detta i enlighet med den sk BBS lagen (Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort användargenererat innehåll som TV4 bedömer som olämpligt eller opassande. 

I syfte att tydliggöra för dig som användare vad som faller inom TV4:s utgivaransvar så markeras detta alltid i vår layout eller genom text.

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material (fotografier, texter etc) som du skickar in till TV4 eller som du själv gör tillgängligt inom ramen för Tjänsterna så anses du genom den åtgärden ge TV4 en kostnadsfri rätt (licens) att använda materialet i våra Tjänster och i verksamhet utan begränsning i tid. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du genom egen försorg tillgängliggör på Tjänsterna är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av användargenererat Innehåll på Tjänst/Tjänsterna medför skada för TV4. 

Om du som användare noterar att dina bilder eller texter lagts upp i Tjänsterna utan ditt godkännande är vi tacksamma om du kontaktar oss.

Cookies och personuppgifter

Vi använder cookies på Tjänsterna och du anses ha godkänt detta om du inte ändrar inställningen i din webbläsare. Du hittar mer information om cookies och TV4:s behandling av personuppgifter personuppgiftspolicy.

Ansvar för innehåll

TV4 ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll ersätts inte. TV4 kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsterna. TV4 ansvarar inte för fel eller störningar i uppkopplingen/kommunikationen av Tjänsterna.

På Tjänsterna kan förekomma länkar till webbplatser som tillhandahålls av annan än TV4 – TV4 ansvar inte för sådana webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska äga tillämpning på dessa Användarvillkor.

© TV4 AB maj 2016